Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i Cookies Fundacji im. Karola Borchardta oraz Skłodowscy Yachting KB sp. z o. o.

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 1. POJĘCIA

Fundacja - Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000410910, NIP: 7010334491;

Skłodowscy Yachting KB sp. z o. o. – Skłodowscy Yachting KB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000847035, NIP: 7010286958;

Administratorzy – łącznie Fundacja, Skłodowscy Yachting KB sp. z o.o.

Uczestnik – osoba, która zawiera z Fundacją umowę uczestnictwa w rejsie „STS Kapitan Borchardt” (dalej: „Umowa”) lub ze Spółką umowę czarteru jednostki, osoba, która przesyła zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej oraz osoba, która składa zamówienie w Sklepie;

Strona internetowa – strona internetowa www.kapitanborchardt.pl wraz z jej podstronami;

Sklep – sklep internetowy STS Kapitan Borchardt pod adresem: www.kapitanborchardt.pl/sklep/

Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę internetową, w tym Uczestnik;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z zawarciem z Fundacją umowy uczestnictwa w rejsie „STS Kapitan Borchardt” poprzez dokonanie zgłoszenia na Stronie internetowej (dalej: „Umowa”).

Fundacja oraz Skłodowscy Yachting KB sp. z o. o. są współadministratorami Twoich danych osobowych tj. wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych, które podajesz w formularzu kontaktowym znajdującym się na Stronie internetowej www.kapitanborchardt.pl. oraz administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w Sklepie, celem złożenia zamówienia na oferowane w Sklepie produkty.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na maila: biuro@kapitanborchardt.pl.

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

Administratorzy szanują prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Administratorzy zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych

a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,

b. „ograniczenie celu”,

c. „minimalizacja danych”,

d. „prawidłowość”,

e. „ograniczenie przechowywania”,

f. „integralność i poufność”.

 1. PLIKI COOKIES

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookies przez Administratorów oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze Użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies Administratorów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

Pliki cookies mogą być zamieszczane przez Administratorów jak i podmioty trzecie, z którymi Administratorzy współpracują. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

 1. JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY

 1. Dane podane przez Uczestnika podczas zawierania Umowy:

  1. nazwiska,

  2. imiona,

  3. numer telefonu,

  4. adres poczty elektronicznej,

  5. data i miejsce urodzenia,

  6. adresy zamieszkania i adresy korespondencyjne,

  7. data i miejsce urodzenia,

  8. kraj pochodzenia i obywatelstwo,

  9. nr dowodu osobistego/paszportu,

  10. informacje na temat stopnia żeglarskiego

 1. Dane zbierane podczas wypełniania formularza kontaktowego na Stronie internetowej:

  1. adres poczty elektronicznej.

 1. Dane zbierane podczas składania zamówienia w Sklepie:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. numer telefonu,

  4. adres poczty elektronicznej,

  5. adres zamieszkania lub adres do wysyłki,

  6. w przypadku chęci otrzymania faktury - dane niezbędne do jej wystawienia takie jak: nazwa firmy, NIP, adres.

 1. Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na naszej Stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookies.

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE DANE

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy, wysłaniem zapytania w formularzu kontaktowym lub złożenia zamówienia w Sklepie będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji Umowy, w tym prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia rejsu,

 2. odpowiedzi na zapytanie wskazane w treści formularza kontaktowego,

 3. realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,

 4. związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

 5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 6. archiwizacji;

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. niezbędność do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy;

 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, np. takich jak marketing bezpośredni, zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej,

 4. udzielona zgoda;

 1. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ TWICH DANYCH, GDZIE BĘDĄ ONE PRZEKAZYWANE

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+);

 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Ads (Adword).;

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratorów działaniami realizowanymi w imieniu Administratorów;

 2. firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi IT;

 3. kancelariom prawnym, którym Administratorzy zlecą np. prowadzenie postępowania;

 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ponadto, Fundacja będzie udostępniała Twoje dane osobowe Spółce w celu realizacji postanowień Umowy.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Twoje dane, w zależności od wybranej opcji dostawy lub płatności mogą być udostępniane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Skłodowscy Yachting KB sp. z o.o. lub wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie.

 1. PRZEZ JAKI OKRES DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratorów do przetwarzania danych przez określony czas;

 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych;

 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez Administratorów i zapewnienia niezbędnej obsługi uczestnika;

 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

 1. JAKIE MASZ PRAWA

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;

 2. sprostowania danych;

 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;

 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookies, Administratorzy w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratorów masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

 1. JAKIE BĘDĄ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia Umowy lub wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy. Nie jesteś zobowiązany do podania Twoich danych, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia z Tobą Umowy lub wysłania przez Ciebie zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

 1. W JAKI SPOSÓB PROFILUJEMY

Administratorzy nie korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów www do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookies składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;

 2. nazwa cookies: cookies ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies);

 4. wartość: to informacje w pliku cookies, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o Użytkownikach oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania Użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy Użytkownika i hasła do każdej ze stron;

 2. rejestrowania preferencji Użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (Użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez Użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

 1. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 1. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.