Wyszukaj w sklepie
Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego STS Kapitan Borchardt Sklep:

 

I. Definicje

1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego, znajdujący się na ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin; e-mail: biuro@kapitanborchardt.pl, tel: +48 668 531 517; +48 512 106 874.

2. Klient: osoba kupująca produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca

z usług Sklepu Internetowego;

3. Produkty: towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;

4. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

5. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Skłodowscy Yachting KB Sp. z o o, działający pod adresem: http://www.kapitanborchardt.pl ;

6. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);

7. Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt: Skłodowscy Yachting KB Sp. z. o o. z siedzibą na ulicy Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000847035, NIP:7010286958 , REGON:141663441.


II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.kapitanborchardt.pl/sklep, na której umieszczony jest regulamin.

3. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie https://www.kapitanborchardt.pl/sklep przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.

4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VI Regulaminu.

6. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


III. Sprzedaż

1. Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt prowadzi sprzedaż produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi.

2. Informacje o produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt na zasadach opisanych poniżej.

3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny na końcu zamówienia.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Zamawianie produktów w Sklepie Internetowym składa się z pięciu głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) płatność, (4) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji, (5) wysyłka i odbiór Produktu.

6. Płatności w sklepie internetowym można dokonać przelewem tradycyjnym i za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU.

7. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

8. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.

9. Klient może odebrać zamówienie w punkcie odbioru osobistego, znajdującym się pod adresem: ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin w godzinach pracy firmy, przy odbiorze osobistym klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

11. Treść Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach Sklepu Internetowego. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzymuje dane umożliwiające dostęp do treści Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

12. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty.

13. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.


IV. Dostawa i Czas Realizacji

1. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Po otrzymaniu akceptacji zamówienia Sklep rozpoczyna jego realizację , a klient jest na bieżąco informowany o etapie jego realizacji.

2. Przy każdym produkcie Sklep podaje termin, który opisuje kiedy produkt może zostać wysłany - od 24 godzin do kilku, czasem nawet kilkunastu dni (w przypadku produktów trudno dostępnych).

3. W sytuacji gdy faktyczny czas dostawy produktu przedłuży się, klient jest o tym niezwłocznie informowany.

4. Firma kurierska umożliwia dostarczenie zamówienia zazwyczaj w 1-2 dni robocze od nadania. Poczta Polska zazwyczaj dostarcza przesyłki w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych przesyłką priorytetową lub 3-5 dni przesyłką ekonomiczną.

5. Całkowity koszt dostawy zamówienia klient poznaje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej formy dostawy i płatności – w podsumowaniu klient zobaczy dokładną wartość do zapłaty.

6. Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach lub/i większej wadze.


V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

2. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin.

3. Zwrot zapłaty za towar nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.


VI. Niezgodność produktu z umową i gwarancja

1. Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

3. Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


VII. Pozostałe postanowienia

1. Sklep internetowy STS Kapitan Borchardt zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Warszawa, dnia 2020-02-19